Σπληνομεγαλία & Υπερσπληνισμός

Σπληνομεγαλία & Υπερσπληνισμός

Η σπλήνα βρίσκεται στο άνω αριστερό τεταρτημόριο της κοιλιάς, ακριβώς κάτω από το θώρακα. Είναι το μεγαλύτερο όργανο του λεμφικού ιστού του οργανισμού…

Read more